Add Business

Quên Mật Khẩu


getRecord($sql) ; if($data){ $from="Admin@timngay.com"; $to=$uemail; $sub="Thông Tin Mật Khẩu Đăng Nhập TIMNGAY.COM"; $message = "Timngay.com xin gửi lại mật khẩu đăng nhập cho bạn.
thông tin đăng nhập của bạn như sau:

Email đăng nhập:".$data[1]."
Mật khẩu đăng nhập:".decrypt($data[2])."

hãy click vào đây để đăng nhập Timngay.com.
"; $header="Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $from"; //echo "$to,$sub,$message,$header"; mail($to,$sub,$message,$header); echo '
Mật khẩu đã được gửi thành công tới địa chỉ Email: '.$data[1].'.
Xin mời kiểm tra Email để lấy mật khẩu.
'; }else{ showget("Email bạn nhập không tồn tại, bạn hãy chọn Email khác."); } }else{ //echo " Đăng nhập không thành công"; redirect("login.php?mode=forgot&act=no") ; } } function showget($mess="") { if($mess!=''){ $mess=''.$mess.''; } echo '
Hãy nhập địa chỉ Email của bạn để chúng tôi gửi thông tin đăng nhập cho bạn.
*Yêu cầu nhập trùng thông tin
Địa chỉ Email*
Xác nhận địa chỉ Email*
'.$mess.'
'; } ?>