Danh Sách Công Ty:

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ ĐÀI BẮC TẠI HÀ NỘI

Tầng 5, Nhà HITC, 239 Xuân Thuỷ, Hà Nội

Tel : 37686014


Thông tin khác

A2 42 Cầu Giấy Quan Hoa    .........................................   38333466
Chứng Nhận Giấy Tờ    ..................................   38335502
Fax    .........................................................................   38335508
Fax    .........................................................................   38335509
Phòng Khoa Học    ........................................................   37686014
Phòng Kinh Tế Thương Vụ    ...............................   38335510
Thư Ký    .................................................................   38335505
Visa LĐ    ................................................................   38335504
Visa Phổ Thông    ........................................................   38335503
Văn Phòng    ..............................................................   37685900
Văn Phòng    ..............................................................   37685901
Văn Phòng    ..............................................................   37686208

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan