Danh Sách Công Ty:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Sóc Sơn, Hà Nội

Tel : 38843530


Thông tin khác

Ông Hoàn    ....................................................................   38843581
Ông Nguyễn Kim Khôi    ...................................................   38852731
Ông Trí    .....................................................................   38843520
Ông Trần Văn Hữu    ...........................................   38843531
Ông Trần Văn Tuyết    .........................................   38852015
Ban Bảo Vệ Sức Khoẻ    .................................   38850921
Ban Chỉ Huy Chống Lụt Bão    .................................   38843523
Bảo Vệ Cơ Quan    .............................................   38840233
BQL Dự án    .............................................................   38843504
Chánh Văn Phòng (Ông Nguyễn Tất Thanh)    .....................   38843517
Chủ Tịch    ........................................................   35953678
Chủ Tịch UBND(Ông Trần Đức Hoàn)    ...............   38843511
Fax    .........................................................................   38843511
Hội Người Mù      
Hội Đồng Giải Phóng Mặt Bằng    .............   38840209
Hội Đồng GPMB    ..............................................   38840209
Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng    ...............   38850609
HĐND Huyện Sóc Sơn    ..........................................   38851074
Khu B Thị Trấn Sóc Sơn    .....................................   38850434
NR Chủ Tịch      
Phòng Giáo Dục Đào Tạo    .....................................   38843526
Phòng Kế Hoạch KT PTNT    ..........................................   38840307
Phòng Kế Hoạch KT PTNT    ..........................................   38843535
Phòng Kế Hoặch Kinh Tế - PTNT    .............................   38840304
Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội    ................   38840164
Phòng Tài Chính    .............................................................   38843458
Phòng Tài Nguyên Môi Trường    ......................................   38854658
Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường    ...................................   38840429
Phòng Tạp Vụ Tài Vụ    .......................................   38850792
Phòng Tổ Chức Chính Quyền    .................................   38840134
Phòng Trực Một Cửa    ........................................   38840102
Phòng Tư Pháp    ..........................................................   38843565
Phòng Văn Hoá Thông Tin TDTT    ...........................................   38850404
Phòng Xây Dựng Đô Thị    ......................................   38843512
Phó Chủ Tịch( Ông Dương Văn Nghiêm)    ..............   38843415
Phó Chủ Tịch( Ông Nguyễn Đức Trí)    ..............   38843520
Phó Chủ Tịch( Ông Trần Văn Hữu)    ................   38843531
Phó Chủ Tịch( Ông Vương Văn Bút)    .................   38853238
Phó Văn Phòng (Ông Lê Hữu Mạnh)    ............................   38850962
Phó Văn Phòng (Ông Phạm Đức Minh)    .....................   38850435
Phó Văn Phòng    ..........................................................   38850435
Song Mai Đông Mai Đình Sóc Sơn    ...............................   35820218
Thanh Tra Nhà Nước    ...............................................   35951974
Thanh Tra Nhà Nước    ...............................................   38843591
Thường Trực    ................................................   38843530
Thường Trực Đảng Uỷ    .......................   38850433
TTâm TDTT    ...................................................................   38843582
Tư Pháp    ................................................................   38843565
UBND Huyện Sóc Sơn    ...............................................   38843530
Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân    ...........................   35954936
Đội QL Đê    ...................................................   38840355

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan