Danh Sách Công Ty:

CÔNG AN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Tel : 33886367


Thông tin khác

Nguyễn Xuân Trường Phó C/a Đan Phượng    ......   33885828
Nr Nguyễn Tự Cấp Trưởng Công An Huyện    ....   33886867
Phòng Tổng Hợp Công An Huyện    ..............................   33886333
Phòng Thường Trực Công An Huyện    ......................   33886367
Phó Công An Huyện _ Ông Năng    .....................................   33886637
Trưởng Công An Huyện    ......................................   33885444
Đội An Ninh Nhân Dân    .............................................   33887316
Đội Công An Phụ Trách Xã    ...................................   33887319
Đội Cảnh Sát Hình Sự    .................................   33887317
Đội Giao Thông Trật Tự    ...............................   33887321
Đội Phòng Chống Ma Tuý    .....................................   33887318
Đội Quản Lý Hành Chính    .....................................   33887320

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan