Danh Sách Công Ty:

NHÀ VĂN HOÁ HUYỆN TỪ LIÊM

Xã Phú Diễn Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 37659871


Thông tin khác

Bảo Vệ    ..........................................................   37659873
Giám Đốc (Ông Nguyễn Trọng Quý)    ......................   37659871
Nghiệp Vụ    .......................................................   37659872
Văn Phòng    ..............................................................   37635144

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan