Danh Sách Công Ty:

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

25 Liễu Giai, Hà Nội

Tel : 37625147


Thông tin khác

Ban Quản Lý Dự án    ...............................................   37164781
Bộ Phận Tiếp Dân    ..........................................   37625064
Bộ Phận Tiếp Nhận Và Trả Hồ Sơ Hành Chính 37625116      
Bộ Phận Văn Thư    .......................................   37625079
Phòng Giáo Dục Đào Tạo    .....................................   37163265
Phòng Kinh Tế    .........................................................   37625067
Phòng Lao Động - Thương Bing Và Xã Hội    ...........   37623137
Phòng Nội Vụ    ....................................................   37625728
Phòng Quản Lý Đô Thị    .......................................   37625066
Phòng Tài Chính Kế Hoạch    ........................................   37625204
Phòng Tài Nguyên Môi Trường    ......................................   37623225
Phòng Thống Kê    ........................................................   37626059
Phòng Tư Pháp    ..........................................................   37625080
Phòng Văn Hoá Và Thông Tin    .............................................   37625069
Thanh Tra    ...................................................................   37625115
Thanh Tra Xây Dựng    ....................................................   37334357
Thường Trực Bảo Vệ    .............................   37625147

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan