Danh Sách Công Ty:

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

279 Tôn Đức Thắng, Hà Nội

Tel : 38517362

Email : caoxuanthanh@vnn.vn


Thông tin khác

101 Nguyễn Lương Bằng    .................................   38511306
101 Nguyễn Lương Bằng    .................................   38515239
16 Hồ Đắc Di Nam Đồng    ...........................   35333432
279 Tôn Đức Thắng    ..........................................   35114556
Bảo Vệ    ..........................................................   38512389
Bộ Phận Một Cửa    .....................................   35132487
Chánh Văn Phòng (Ông Lê Đình Viễn)    ..........................   38513524
Chủ Tịch (Ông Trần Đức Học)    ..............   38517362
Fax    .........................................................................   38511321
Hội Cựu Chiến Binh      
Hội Phụ Nữ Quận    .....................................   38517500
Mặt Trận Tổ Quốc      
Ngõ Toàn Thắng Khâm Thiên    .............................................   38514591
Phòng Cải Cách Hành Chính    .............................................   38513892
Phòng Kinh Tế    .........................................................   38515330
Phòng QL Đô Thị Quận Đống Đa    ...............   38511310
Phòng Tổ Chức Chính Quyền    .................................   38513483
Phòng Văn Hoá Thông Tin      
Phòng Địa Chính    ..................................................   38512388
Phòng Điều Hành Mạng    .......................................   35118312
Phó Chủ Tịch (Ông Nguyễn Quang Phục)    ................   38512889
Phó Chủ Tịch (Ông Nguyễn Đức Lưu)    .........   38513526
Phó Chủ Tịch (Ông Trần Việt Trung)    ..................   38513523
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân (Ông Nguyễn Khắc Thông) 38512062      
Phó Văn Phòng (Ông Cao Xuân Thành)    .....................................   38515332
Phó Văn Phòng (Bà Nguyễn Thị Việt Yên)    ...............   38515331
Tổ Thư Ký    ........................................................   35111100
Thanh Tra    ...................................................................   38513833
Thi Đua      
Thư Ký Hội Đồng Nhân Dân Quận    ...................   38513525
Trưởng Phòng (Ông Lê Trọng Ngọ)    ......................   35119876
Trưởng Phòng Nội Vụ    ..................................   38512387
Tư Pháp      
Văn Phòng    ..............................................................   35114905
Văn Thư + Tiếp Dân    ..........................................   35118239
Văn Thư + Tiếp Dân    ..........................................   38512212
Đoàn Thanh Niên    ........................................................   38573465
Đoàn Thanh Niên Quận    .............................................   38573465

Ngành nghề kinh doanh

Từ khóa liên quan